Một số kết quả nổi bật về công tác cải cách TTHC trong quý I/2024 tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh

Trong quý I/ 2024, Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh đã hoàn thành tốt việc tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC); hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện TTHC; đảm bảo tính công bằng, khách quan và công khai, minh bạch trong tiếp nhận, luân chuyển giải quyết và trả kết quả giải quyết TTHC.

anh tin bai

 

Ảnh tư liệu

Cán bộ công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Trung tâm luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính. Trong quý I/2024, Trung tâm đã tiếp nhận lũy kế 30.787 hồ sơ, giải quyết, trả kết quả cho 31.113 hồ sơ, trong đó tiếp nhận trên 10.000 hồ sơ trực tuyến (không tiếp nhận bản giấy) đối với 28 dịch vụ công thuộc thẩm quyền giải quyết của sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh theo Mô hình số 03 của Kế hoạch số 107, chiếm 32,5% số lượng hồ sơ phát sinh, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, tạo được sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp khi thực hiện TTHC.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cải cách TTHC vẫn còn một số tồn tại hạn chế như trong quá trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ vẫn còn có hồ sơ chưa điền đầy đủ thông tin theo quy định hoặc xử lý chưa đúng quy trình dẫn đến kết quả giải quyết hồ sơ không đồng bộ được lên Cổng Dịch vụ công quốc gia; các hệ thống phần mềm thực hiện các nhóm thủ tục hành chính liên thông còn có thời điểm hoạt động chưa ổn định, việc đồng bộ hóa và khai thác thông tin, dữ liệu còn nhiều hạn chế.

Phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, Trung tâm phục vụ hành chính công thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ của công chức, viên chức; tinh thần, thái độ làm việc, chuẩn mực giao tiếp, ứng xử trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận và giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân theo quy định; nội quy làm việc của Trung tâm và Quy chế phối hợp giữa Trung tâm với các cơ quan, đơn vị về quy trình tiếp nhận, luân chuyển và trả kết quả giải quyết TTHC nhằm nâng cao chất lượng phục vụ trong tiếp nhận giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công; theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 27/8/2021 của UBND tỉnh về triển khai Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, gắn với chuyển đổi số trong hoạt động cung cấp dịch vụ công trên địa bàn tỉnh; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các phòng, ban liên quan tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh Ninh Bình.

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu, cải thiện kết quả hàng tháng đánh giá việc giải quyết TTHC, chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ; phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai: Hệ thống giám sát, điều hành hoạt động của Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh theo quy chế tại Quyết định số 01/2024/QĐ-UBND ngày 04/01/2024 của UBND tỉnh; chủ động phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu triển khai thực hiện các nội dung của Đề án 06 trên địa bàn tỉnh./.

An Na
  • Từ khóa :
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH

Tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập