Lấy người dân làm trung tâm trong “Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2024 - 2025”

Chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số. Chuyển đổi số là một xu hướng tất yếu của thời đại và được triển khai thực hiện toàn diện trên tất cả các lĩnh vực chính trị - kinh tế - văn hóa - xã hội - quốc phòng - an ninh - đối ngoại.

Đối với nền hành chính nhà nước thì cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số lại càng có ý nghĩa hết sức quan trọng trong công tác chỉ đạo điều hành, là một trong những bước ngoặt để xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số.

Để tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý trong công tác quản lý nhà nước đồng thời phù hợp với tình hình thực tiễn trong triển khai thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh, ngày 03/4/2024, Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình đã ban hành Nghị quyết số 23/NQ-HĐND thông qua Đề án số 06/ĐA-UBND ngày 03/4/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2024 - 2025.

Đề án được ban hành nhằm mục tiêu tổng quát: Đến hết năm 2025 cơ bản hình thành chính quyền số, các nền tảng cơ bản để thúc đẩy kinh tế số, xã hội số. Tiếp tục đầu tư, nâng cấp, tiến tới hoàn thiện các cơ sở hạ tầng, hệ thống thông tin, nền tảng số; đảm bảo sẵn sàng, đáp ứng các điều kiện căn bản phục vụ chuyển đổi số của tỉnh. Trong đó, tập trung phát triển 03 trụ cột chính gồm chính quyền số, kinh tế số, xã hội số theo các định hướng mục tiêu của Trung ương; quá trình triển khai phải đảm bảo công tác an toàn, an ninh trên không gian mạng, gắn kết chặt chẽ với phát triển các dịch vụ đô thị thông minh, cải cách hành chính nhằm nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công của các cơ quan nhà nước, các ngành, các cấp; góp phần xây dựng và hoàn thiện khung pháp lý, thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện; từng bước hình thành, phát triển doanh nghiệp công nghệ số tại địa phương gắn với khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, thu hút đầu tư để Ninh Bình trở thành một trong những trung tâm đổi mới sáng tạo, có nền kinh tế phát triển nhanh, bền vững; phát huy hiệu quả tối đa của đàu tư từ ngân sách nhà nước với mục tiêu “lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư”.

Đề án cũng đã xác định các mục tiêu cụ thể phấn đấu đạt được đến năm 2025: 

Về chính quyền số

Phấn đấu đạt 100% các mục tiêu sau: Văn bản (trừ văn bản mật theo quy định) trao đổi giữa các cơ quan nhà nước được thực hiện dưới dạng điện tử, được ký số theo quy định. Chế độ báo cáo, chỉ tiêu tổng hợp định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp được thực hiện trực tuyến và liên thông với hệ thống thông tin báo cáo quốc gia. Dịch vụ công trực tuyến có đủ điều kiện được tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia, được công bố áp dụng dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình và được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiệt bị di động. Cán bộ, công chức, viên chức được tập huấn, bồi dưỡng, phổ cập kỹ năng số cơ bản.

Phấn đấu 95% hồ sơ công việc tại cấp tỉnh, 80% công việc tại cấp huyện, 60% công việc tại cấp xã được quản lý, xử lý và luân chuyển hoàn toàn trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước);

Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính tiếp nhận và giải quyết trực tuyến tối thiểu đạt 80% trên tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh;

Các hệ thống thông tin dùng chung trên địa bàn tỉnh được kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia theo lộ trình Chính phủ.

Phấn đấu Ninh Bình nằm trong top 20 địa phương dẫn đầu về chuyển đối số của cả nước.

Về kinh tế số: Tỷ trọng kinh tế số đạt tối thiểu 20% GRDP. Tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 10%.

Tỷ trọng thương mại điện tử trong tổng mức bán lẻ đạt tối thiểu 10%.

Về xã hội số: Tỷ lệ người dân trong độ tuổi lao động được đào tạo kỹ năng số cơ bản đạt tối thiểu 70%. Tỷ lệ dân số trưởng thành có điện thoại thông minh đạt tối thiểu 90%. Tỷ lệ các cơ sở giáo dục từ tiểu học đến trung học phổ thông có mô hình quản trị số, hoạt động số đạt tối thiểu 70%.

Về hạ tầng số, dữ liệu số: Phấn đấu đạt 100% các mục tiêu sau: Địa bàn dân cư trên địa bàn tỉnh được phủ sóng mạng di động 4G và mạng Internet cáp quang; khu vực trung tâm các huyện, thành phố, các cụm, khu công nghiệp của tỉnh có sóng di động 5G. Các cơ quan nhà nước có mạng nội bộ (LAN) đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật và hoàn thiện chuyển đổi sang dải địa chỉ IPv6. Các hạng mục, hợp phần cơ bản của Trung tâm dữ liệu tỉnh được triển khai đầu tư đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số.

Về an toàn thông tin mạng

Tổ chức triển khai đầy đủ các giải pháp đảm bảo an toàn thông tin mạng theo mô hình 4 lớp quy định tại Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 07/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Duy trì Hệ thống xác thực tập trung SSO; Hệ thống giám sát, bảo vệ, tổ chức ứng cứu, xử lý đảm bảo an toàn, an ninh mạng.

Phấn đấu 100% hệ thống thông tin, hạ tầng máy chủ, thiết bị tại Trung tâm dữ liệu tỉnh được bảo vệ phòng, chống tấn công mạng, có giải pháp quản trị, vận hành và sao lưu, lưu trữ dự phòng. Duy trì, mở rộng, nâng cấp Hệ thống giám sát quản trị vận hành hạ tầng công nghệ thông tin bảo đảm hoạt động an toàn cho Trung tâm dữ liệu tỉnh.

Phấn đấu 100% hệ thống thông tin, phần mềm tại các cơ quan, đơn vị, địa phương được xây dựng, phê duyệt hồ sơ và triển khai phương án đảm bảo cấp độ an toàn hệ thống thông tin; được kiểm tra, đánh giá định kỳ theo quy định.

Từ những mục tiêu đặt ra trong Đề án, có thể thấy người dân chính là “trung tâm, chủ thể của chuyển đổi số”. Mỗi người dân trở thành công dân số thì chuyển đổi số mới thành công. Do vậy, chuyển đổi số mang ý nghĩa của một cuộc cách mạng toàn dân. Chính vì vậy, các cấp, các ngành cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động, xây dựng lộ trình, giải pháp thực hiện cụ thể để đạt được các mục tiêu nêu trên, để người dân, doanh nghiệp hưởng lợi từ dịch vụ công, tiện ích xã hội thuận tiện, nhanh và hiệu quả hơn và từ đó sẽ tạo ra nguồn lực cho sự phát triển. 

hanhchinhcong.ninhbinh.gov.vn
  • Từ khóa :
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH

Tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập