Chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính

ỦY BAN NHÂN DÂN

THỊ TRẤN YÊN NINH

 

 

 


Số: 01/CV-UBND

V/v tăng cường triển khai kế hoạch cải cách hành chính năm 2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 


Yên Ninh, ngày 08 tháng 01 năm 2020

 

            Kính gửi: …………………………………………………………….

             ….……………………………………………………………………

Thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước năm 2020 của UBND thị trấn Yên Ninh. Nhằm đẩy mạnh triển khai cải cách hành chính trên địa bàn, tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả cải cách hành chính trên địa bàn, trong đó tập trung một số nội dung, cụ thể sau đây:

1. Tập trung triển khai đồng bộ, toàn diện Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 19/6/2019  của UBND thị trấn Yên Ninh, kế hoạch cải cách hành chính thị trấn Yên Ninh năm 2020. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch cải cách hành chính trong đó xác định rõ các nhiệm vụ cải cách chung của huyện và địa phương; kế hoạch cải cách hành chính phải đảm bảo chất lượng, xóa bỏ các rào cản, thủ tục rườm rà, loại bỏ các giấy phép không phù hợp, rút ngắn thời gian tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức và cá nhân đến liên hệ công tác.

2. Tăng cường triển khai có hiệu quả việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND thị trấn, thường xuyên kiểm tra Bộ phận Một cửa. Triển khai xây dựng và thực hiện thư điện tử, sử dụng thành thạo phần mềm quản lý văn bản điều hành VNPT-ioffice, phần mềm Một cửa điện tử.

3. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, bảo đảm hiệu quả, kịp thời, công khai, minh bạch trong thực thi công vụ, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. Các cán bộ, công chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả kế hoạch cải cách hành chính đã được phê duyệt.

4. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính nhằm quán triệt, nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính của thị trấn; nâng cao nhận thức và tăng cường sự tham gia, đóng góp của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội vào tiến trình cải cách thủ tục hành chính. Các nội dung, hình thức tuyên truyền về cải cách hành chính bảo đảm tính thời sự, chính xác và phù hợp với từng đối tượng tuyên truyền; đóng góp tích cực vào nâng cao chất lượng, hiệu quả cải cách hành chính tại địa phương phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước đến năm 2020.

5. Tăng cường công tác theo dõi, kiểm tra, đánh giá cải cách hành chính: cán bộ, công chức được giao thường xuyên kiểm tra, giám sát theo kế hoạch đã ban hành đột xuất đối với việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị bảo đảm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch cải cách hành chính hằng năm; kịp thời tổng hợp các kiến nghị, khó khăn và vướng mắc của người dân, doanh nghiệp trong phạm vi lĩnh vực, địa bàn được giao quản lý để xử lý hoặc chuyển tới cơ quan có thẩm quyền giải quyết; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, công chức gây khó khăn, nhũng nhiễu người dân, doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

6. Nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về tình hình thực hiện và kết quả cải cách hành chính hàng quý, hằng năm theo kế hoạch và quy định của UBND huyện Yên Khánh, bảo đảm thông tin báo cáo phải chính xác, đúng thời gian quy định.

Trên đây là những nội dung cần tăng cường triển khai thực hiện kế hoạch cải cách năm 2020 của UBND thị trấn Yên Ninh. Đề nghị cán bộ, công chức UBND thị trấn Yên Ninh nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Đài truyền thanh thị trấn;

- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

 

 

Đinh Văn Tuyên

 

  • Từ khóa :
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH

Tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập