UBND thị trấn Yên Ninh chỉ đạo đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính

Thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước năm 2023 của UBND thị trấn Yên Ninh đẩy mạnh triển khai cải cách hành chính trên địa bàn, tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả cải cách hành chính trên địa bàn, trong đó tập trung một số nội dung, cụ thể sau đây:

1. Tập trung triển khai đồng bộ, toàn diện Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 30/6/2022 của UBND thị trấn Yên Ninh về kế hoạch cải cách hành chính thị trấn Yên Ninh năm 2023 đảm bảo chất lượng, xóa bỏ các rào cản, thủ tục rườm rà, loại bỏ các giấy phép không phù hợp, rút ngắn thời gian tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức và cá nhân đến liên hệ công tác.

2. Tăng cường triển khai có hiệu quả việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND thị trấn, thường xuyên kiểm tra Bộ phận Một cửa. Đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính. Tăng cường các giải pháp khuyến khích người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, mức độ 4 đối với một số thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết. Đổi mới phương thức làm việc của cán bộ, công chức.

3. Triển khai thực hiện tốt Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005; Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013; Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ. Nâng cao hiệu quả, chống lãng phí trong sử dụng ngân sách, quản lý tài sản công. Tăng cường chỉ đạo triển khai đầy đủ các quy định về công khai minh bạch tài sản, thu nhập.

4. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính nhằm quán triệt, nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính của thị trấn; nâng cao nhận thức và tăng cường sự tham gia, đóng góp của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội vào tiến trình cải cách thủ tục hành chính. Các nội dung, hình thức tuyên truyền về cải cách hành chính bảo đảm tính thời sự, chính xác và phù hợp với từng đối tượng tuyên truyền; đóng góp tích cực vào nâng cao chất lượng, hiệu quả cải cách hành chính tại địa phương phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

5. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, trọng tâm là sử dụng hiệu quả các phần mềm: Quản lý văn bản và điều hành, thư điện tử công vụ, phần mềm một cửa điện tử, chữ ký số trong giải quyết thủ tục hành chính. Thực hiện đăng ký văn bản đi/đến được xử lý trên phần mềm quản lý văn bản điều hành; sử dụng trao đổi văn bản trên môi trường mạng bằng văn bản điện tử có sử dụng chữ ký số. Triển khai thực hiện dịch vụ hành chính công mức độ 3, mức độ 4. Phấn đấu 100% cán bộ, công chức sử dụng hộp thư điện tử công vụ để trao đổi thông tin. Cải tạo, nâng cấp về cơ sở vật chất, trang bị các phương tiện làm việc cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND thị trấn.

6. Tăng cường công tác theo dõi, kiểm tra, đánh giá cải cách hành chính: Cán bộ, công chức được giao thường xuyên kiểm tra, giám sát theo kế hoạch đã ban hành đột xuất đối với việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; bảo đảm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch cải cách hành chính hằng năm; kịp thời tổng hợp các kiến nghị, khó khăn và vướng mắc của người dân, doanh nghiệp trong phạm vi lĩnh vực được giao để xử lý hoặc chuyển tới cơ quan có thẩm quyền giải quyết; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, công chức gây khó khăn, nhũng nhiễu người dân, doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

7. Nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về tình hình thực hiện và kết quả cải cách hành chính hàng quý, hằng năm theo kế hoạch và quy định của UBND huyện Yên Khánh, bảo đảm thông tin báo cáo phải chính xác, đúng thời gian quy định.

UBND thị trấn Yên Ninh
  • Từ khóa :
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH

Tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập